Przejdź do głównej treści

Aparatura

Nasz zespół posiada solidnie wyposażone laboratorium syntetyczne z zestawem dygestoriów, linii próżniowych Schlenka, mieszadeł magnetycznych, wyparek próżniowych oraz bardziej specjalistyczną aparaturą syntetyczną.

Komora rękawicowa w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Komory rękawicowe: MBraun LABStar Glove Box (jednostanowiskowa) i Inert PureLAB (dwustanowiskowa) z systemem oczyszczania rozpuszczalników organicznych (metanol, acetonitryl, tetrahydrofuran, pentan, eter dietylowy). Systemy te pozwalają na prowadzenie syntez w warunkach bezwodnych, beztlenowych i aprotycznych, ze związkami wysoce wrażliwymi na działanie czynników atmosferycznych (tlen, wilgoć).

Kontakt: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

 

Syntetyzator mikrofalowy MARS

Syntezator mikrofalowy MARS (CEM) do prowadzenia reakcji chemicznych z użyciem promieniowania mikrofalowego w podwyższonej temperaturze. Syntezy mogą być prowadzone w roztworach wodnych i w rozpuszczalnikach organicznych.

Kontakt: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl);
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl)

 

 

Piec muflowy

Laboratoryjny piec muflowy (model FCF 12SM, Czylok) do prowadzenia procesów termicznych i reakcji chemicznych w podwyższonej temperaturze do 1150°C z możliwością zastosowania warunków pojawienia się środowiska agresywnego chemicznie.

Kontakt: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl);
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl)

Dyfraktometr monokrystaliczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Dyfraktometr monokrystaliczny Bruker D8 Quest ECO przeznaczony do badań strukturalnych. Dyfraktometr jest wyposażony w źródło promieniowania Mo Kα, optykę ogniskującą TRIUMPH, oraz bardzo czuły detektor CPAD Photon II. Aparat jest również wyposażony w przystawkę temperaturową CryoStream 800 Plus (Oxford) do pomiarów w zakresie temperatur od 100 K do 500 K

Kontakt:
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl),
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl),
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

 

Dyfraktometr proszkowy w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Dyfraktometr proszkowy Bruker D8 Advance ECO przeznaczony do badań strukturalnych i analizy fazowej materiałów polikrystalicznych. Dyfraktometr jest wyposażony w lampę Cu Kα, a pomiary dyfrakcyjne mogą być wykonywane w geometrii transmisyjnej (rotująca kapilara) lub odbiciowej (rotujący uchwyt płaski). Aparat wyposażony jest w szybki detektor SSD 160, który pozwala na rejestrację wysokiej jakości obrazów dyfrakcyjnych w krótkim czasie. W 2022 roku zestaw zostanie uzupełniony o przystawkę temperaturową pozwalająca na pomiary dyfrakcyjne od 100 do 500 K.

Kontakt:
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl),
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl),
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

Analizator termograwimetryczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Analizator termograwimetryczny TG209 F1 Libra® firmy Netzsch do badania trwałości termicznej ciał stałych. Analizator pracuje w przepływie suchego azotu lub pod obniżonym ciśnieniem (do 10-2 mbar), od temperatury pokojowej do 1100°C i z szybkością grzania od 0.001 do 200 K/min. Rozdzielczość TGA: 0.1 μg.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl), 
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

 

Skaningowy kolorymetr różnicowy w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Skaningowy kolorymetr różnicowy DSC214 Polyma firmy Netzsch do badania przejść fazowych w zakresie temperatur −170-600°C i z szybkością grzania/chłodzenia 0.001-500 K/min. Rozdzielczość: 0.1 μW.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl), 
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

 

 

Generator wilgotności w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Generator wilgotności względnej HG-100 (L&C) do stabilizacji wilgotności w zakresie 2-95% RH. Generator może być przystosowany do współpracy z wieloma aparatami oraz pozwala na zdefiniowanie protokołów z krokami o ustalonej temperaturze i wilgotności.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl), 
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

 

Spektrofotometr UV-vis-NIR w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis-NIR Shimadzu UV-3600i Plus z potrójnym systemem detektorów (fotopowielacz UV-Vis, fotodioda InGaAs i PbS NIR) służy do badania widm elektronowych roztworów w zakresie 200-3300 nm oraz ciał stałych w zakresie od 200-2600 nm. Spektrofotometr jest wyposażony w sferę całkującą o średnicy 60 mm ze zmiennym kątem padania (0°/8°) do pomiarów w warunkach otoczenia oraz przystawkę temperaturowo-próżniową Praying Mantis (PM) do pomiarów odbiciowych w zakresie 200-2400 nm, w zakresie temperatur od -150°C do 600°C oraz w zakresie ciśnień od 10–6 torr do 1 ktorr. Przystawka PM oferuje również możliwość pomiarów widm w atmosferze par rozpuszczalników organicznych.

Kontakt:
dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ (robert.podgajny@uj.edu.pl),
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

 

Mikroskop FTIR w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Mikroskopowy spektrometr FTIR Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10 służy do pomiaru widm oscylacyjnych w zakresie podczerwieni (675-4000 cm-1) oraz przestrzenno-rozdzielczej analizy fazowej IR z możliwością mapowania obiektów z rozdzielczością nawet do 10x10 µm2. Taka konfiguracja pozwala na charakterystykę pojedynczych kryształów, ich zrostów, jak również próbek biologicznych i próbek pochodzących z powierzchni budowlanych, w tym próbek o znaczeniu historyczno-muzealnym. Mikroskop jest wyposażony w celę do pomiarów niskotemperaturowych Linkam THMS350V, która umożliwia pomiary temperaturowe w zakresie 77-600 K

Kontakt:
dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ (robert.podgajny@uj.edu.pl),
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

 

Spektrofluorymetr FS5 w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Spektrofluorymetr UV-vis-NIR FS-5 firmy Edinburgh Instruments do badania właściwości fotoluminescencyjnych próbek ciekłych i stałych. Spektrofoluorymetr wyposażony jest w lampę ksenonową 150 W oraz detektory: emisji (fotopowielacz; detekcja w zakresie 250-900 nm), referencyjny i transmisji. Ponadto wyposażony jest w moduł MCS (czasy życia fosforescencji) z pulsacyjną lampą ksenonową 5 W, moduł TCSPC (czas życia fluorescencji) z zestawem zewnętrznych impulsowych diód LED, sferę integrującą do wyznaczania absolutnej wydajności kwantowej, przystawkę temperaturową do pomiarów wysokotemperaturowych (RT-500 K), optyczne naczynie Dewara do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu (77 K), oraz komorę do kontroli wilgotności (0-95% RH) sprzężoną z generatorem wilgotności. Spektofluorymetr jest przystosowany do współpracy z kriostatem optycznym CS204-FMX-1SS firmy ARS, co pozwala na rejestrację widm wzbudzenia i emisji oraz wyznaczanie czasów życia w zakresie temperatur 4-370 K. Sfera integrująca oraz kriostat wyposażone są ponadto w zestaw do pomiarów elektroluminescencji i fotoluminescencji w polu elektrycznym przy zastosowaniu zewnętrznego miernika źródła. W 2022 roku do spektrofluorymetru zostanie zaadaptowana optyczna cela ciśnieniowa do pomiarów fotoluminescencyjnych, w tym temperaturowych, w funkcji przyłożonego ciśnienia.

Kontakt: dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl)

 

Magnetometr SQUID w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Magnetometr SQUID (superconducting quantum interference device) MPMS®3 firmy Quantum Design z wolnym od cieczy kriogenicznych systemem chłodzenia EverCool®. Aparat pozwala na precyzyjne pomiary stałoprądowej (dc) podatności magnetycznej w szerokim zakresie temperatur 1.8–400 K w obecności pola magnetycznego 0–7 T oraz pomiary podatności zmiennoprądowej (ac) w zmiennym polu magnetycznym w zakresie częstości do 1000 Hz. Aparat jest wyposażony w głowicę VSM do precyzyjnych pomiarów w modzie wibrującej próbki, linię optyczną do naświetlania próbki (badanie efektu fotomagnetycznego), rotator do obrotu zorientowanych próbek krystalicznych, oraz celę do pomiarów magnetycznych pod zwiększonym ciśnieniem.
 

Kontakt (pomiary fotomagnetyczne i ciśnieniowe): dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)
Kontakt (pomiary standardowe):
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl),
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl),
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

Spektrometr dielektryczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Spektrometr dielektryczny Concept 11 firmy Novocontrol do badania właściwości dielektrycznych próbek stałych. Spektrometr pracuje w zakresie temperatur od -100°C do +250°C, co umożliwia badanie termicznych przejść fazowych w para- i ferroelektrykach (np. przejścia fazowe typu porządek-nieporządek) w szerokim zakresie częstotliwości zmiennego pola elektrycznego (3 μHz – 300 kHz, amplituda: 0.2 mV - 3 V).

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl)

 

Tester ferroelektryczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Tester ferroelektryczny Precision Premier II Radiant do pomiarów polaryzacji w zewnętrznym polu elektrycznym ac (zmienne częstości) i dc dla próbek stałych, w tym do eksperymentalnego badania histerezy polaryzacji, prądu upływowego oraz wykorzystania techniki pulsowej PUND. Aparat zawiera wewnętrzny wzmacniacz pozwalający na zastosowanie napięcia do ±500V oraz przystawkę do pomiarów w zakresie wysokiego napięcia do ±10 kV wraz z odpowiednim wzmacniaczem; częstość pola dla pomiarów histerezy od 0.03 Hz do 250 kHz, możliwość wykonywania testów pulsowych od 400 ns, rozdzielczość ładunku na poziomie 5.3 mC.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl)

 

Elektrochemiczny analizator impedancji w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Elektrochemiczny analizator impedancji BioLogic MTZ-35 do badania przewodnictwa jonowego w ciałach stałych. Aparat jest wyposażony w komorę do kontroli warunków otoczenia wokół próbki (CESH) oraz przystawkę temperaturową ITS (praca w zakresie −35°C – + 150°C). Analizator pozwala na badanie impedancji w wysokiej rozdzielczości, w szerokim zakresie częstotliwości (10 µHz – 35 MHz).

Kontakt: dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

 

 

Miernik źródła w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Miernik źródła Keithley 2450 działający jako bieżące źródło połączone z precyzyjnym napięciem (do 210 V) i miernikami prądu. Miernik wyposażony w graficzny interfejs, dzięki czemu urządzenie to może być używane jako precyzyjny zasilacz z odczytami napięcia i natężenia, rzeczywiste źródło prądu, jak również multimetr cyfrowy czy dokładne elektroniczne obciążenie. Miernik źródła jest zaadaptowany do pomiarów elektroluminescencji i fotoluminescencji w polu elektrycznym, jakkolwiek może być też stosowany do szeregu innych aparatów, umożliwiając pomiary innych właściwości fizycznych w obecności pola elektrycznego.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl)

Napylarka niskopróżniowa w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Napylarka niskopróżniowa SEC MCM-100P służąca do napylania cienkich warstw złota w warunkach niskiej próżni. Napylanie złotem pozwala na poprawę przewodności próbek w badaniach skaningowej mikroskopii elektronowej. Ponadto przy użyciu odpowienich masek możliwe jest napylenie kontaktów elektrycznych na powierzchni próbki (pomiary impedancji).

Kontakt:
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)