Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt NCN OPUS 20 2020/39/B/ST5/02815 "Przejścia spinowe w multifunkcjonalnych policyjanowych materiałach molekularnych", zakwalifikowany do finansowania, okres realizacji: 48 miesięcy, kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sieklucka.

Projekt NCN SONATA 16 2020/39/D/ST5/02387 "Przewodniki jonowe na bazie cyjanowych architektur koordynacyjnych: projektowanie i funkcjonalizacja", zakwalifikowany do finansowania, okres realizacji: 24 miesiące, kierownik projektu: dr Mateusz Reczyński.

Projekt NCN PRELUDIUM 19 2020/37/N/ST5/02643 "Kompleksy chromu(III) do konstrukcji bimetalicznych luminoforów czułych na czynniki zewnętrzne", 2021-2024 (kierownik projektu: mgr Jakub J. Zakrzewski, opiekun: dr hab. Szymon Chorąży)

Projekt NCN OPUS 19 2020/37/B/ST5/02735 "Chiralne magnesy molekularne - kontrola absorpcji światła UV-vis za pomocą pola magnetycznego", 2021-2025 (kierownik projektu: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ)

Projekt NCN PRELUDIUM BIS 1 2019/35/O/ST5/00647 "Nowe układy fotochromowe do konstrukcji fotoprzełączalnych magnesów molekularnych", 2020-2024 (kierownik projektu:dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ)

Projekt NCN OPUS 18 2019/35/B/ST5/01481 "Rozwiązania modularne dla nowych wieloskładnikowych materiałów molekularnych", 2020-2024 (kierownik projektu: dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ)

Projekt NCN SONATA BIS 9 2019/34/E/ST5/00148 "Luminescencyjne molekularne ferroelektryki oparte na kompleksach cyjanowych metali do efektywnego sterowania emisją światła", 2020-2024 (kierownik projektu: dr hab. Szymon Chorąży)

Projekt Diamentowy Grant "Fotoprzełączalne materiały molekularne oparte na magneto-luminescencyjnych kompleksach lantanowców" 0178/DIA/2019/48 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019-2023 (kierownik projektu: mgr Jakub J. Zakrzewski, opiekun: dr hab. Szymon Chorąży)

Projekt Diamentowy Grant "Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwanie efektywnych nanomagnesów molekularnych opartych na jonach lantanowców w heterometalicznych układach koordynacyjnych" 0179/DIA/2019/48 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019-2023 (kierownik projektu: mgr Mikołaj Żychowicz, opiekun: dr hab. Szymon Chorąży)

Projekt Diamentowy Grant "Jony oktacyjanorenianowe w konstrukcji dynamicznych sieci koordynacyjnych wykazujących przejścia spinowe" 0181/DIA/2019/48 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019-2023 (kierownik projektu: mgr Tomasz Charytanowicz, opiekun: prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

Projekt NCN OPUS 15 2018/29/B/ST5/00337 "Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f", 2019-2022 (kierownik projektu: dr hab. Szymon Chorąży)

Projekt NCN OPUS 14 2017/27/B/ST5/00947 "Heterometaliczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjanowymi jako magnetyczne przełączniki molekularne", 2018-2021 (kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

Projekt Diamentowy Grant: "Fotoluminescencyjne magnesy molekularne oparte na kompleksach lantanowców i tetracyjanometalanach" 0210/DIA/2018/47 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2018-2022 (kierownik projektu: mgr Maciej Wyczesany, opiekun: prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

Projekt Diamentowy Grant: "Funkcjonalizacja solwatomagnetycznych sieci koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi" 0193/DIA/2017/46 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2021 (kierownik projektu: mgr Michał Heczko, opiekun: dr hab. Beata Nowicka, prof. UJ)

Projekt Diamentowy Grant "Racjonalne projektowanie i synteza magnetycznych porowatych polimerów koordynacyjnych oraz molekularnych multiferroików" 0192/DIA/2017/46 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2021 (kierownik projektu: mgr Michał Magott, opiekun: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ)

Projekt Diamentowy Grant "Funkcjonalizowane heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych" 0191/DIA/2017/46 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2021 (kierownik projektu: mgr Gabriela Handzlik, opiekun: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ)

Projekt NCN - SONATA BIS 6, projekt nr 2016/22/E/ST5/00055 "Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów", 2017-2021 (kierownik projektu: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obecnie nie ma żadnych otwartych konkursów w naszym zespole. 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt NCN 2015/19/B/ST5/00922 "Solwato-magnetyczne cienkie warstwy polimerów koordynacyjnych" 2016-2019

UE COST Action: CA15128 – Molecular Spintronic (MOLSPIN) 2016-2020

Projekt Diamentowy Grant "Elektroaktywne ligandy dioksotiadiazolowe w konstrukcji multifunkcjonalnych magnesów molekularnych" 0041/DIA/2015/44 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2019

Projekt NCN SONATA BIS 4 (UMO-2014/14/E/ST5/00357) "Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych" (NanMagMol) (2015-2019)

Projekt NCN OPUS 8 (UMO-2014/15/B/ST5/02098) "Nowe podejście do oddziaływań typu anion-π: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-elektronowych i cząsteczek organicznych z niedoborem gęstości elektronowej π" (Anion-π) (2015-2018)

Projekt NCN - Sonata 11, projekt nr 2016/21/D/ST5/01634 "Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi" 2017-2019

Projekt NCN Opus 8 2014/15/B/ST5/04465 ”Poszukiwanie mulifunkcjonalnych magnesów molekularnych" 2015-2018

Projekt Iuventus Plus "Od magnetycznych polimerów koordynacyjnych do nanomagnesów kwantowych" 0370/IP3/2015/73 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017

Projekt Iuventus Plus "Konstrukcja zaawansowanych przełączników molekularnych wykorzystujących przejścia spinowe i przeniesienie ładunku" 0060/IP3/2015/73 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017

Projekt MultiCyChem 'Multifunctional Molecular Magnets through Cyanide Chemistry' PIOF-GA-2011-298569 finansowany przez Komisję Europejską w 7 Programie Ramowym, 2012-2014

Grant badawczy MNiSW w ramach projektu "Diamentowy Grant" nr projektu : 0195/DIA/2013/42, pt. "Funkcjonalne materiały molekularne oparte na kompleksach niklu(II) i policyjanometalanach", 2013 - 2017.

UE COST Action: CM1203 – Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience (PoCheMoN) 2012-2016

Projekt badawczy NCN nr 2012/07/N/ST5/00150 pt. "Synteza nowych magnetycznych polimerów koordynacyjnych opartych na oktacyjanoniobianie(IV)" 2013-2015

Projekt badawczy NCN nr 2011/01/B/ST5/00716 "Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych" 2011-2014

Grant badawczy własny MNiSzW, projekt badawczy nr 1535/B/H03/2009/36 "Funkcjonalne materiały molekularne z mostkami cyjanowymi" 2009-2012

Grant promotorski MNiSzW, projekt badawczy nr 3327/B/H03/2009/37, "Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe: sieci koordynacyjne 4f-5d" (2008-2011)

Grant promotorski MNiSzW, projekt badawczy nr 0538/B/H03/2008/35 "Korelacje magneto-strukturalne w nieorganiczno-organicznych, heterometalicznych materiałach hybrydowych z udziałem jonu [Nb(CN)8]4-" (2008-2010)

Grant badawczy MNiSzW, projekt badawczy nr 0087/B/H03/2008/34, "Badania uporządkowania magnetycznego w niskowymiarowych magnetykach molekularnych" (2008-2011)

Program działań zintegrowanych "Polonium" Ministerstwa Edukacji i Nauki, "Cobalt(II,III)-octacyanometalate(IV,V) switchable molecular materials". "Molekularne materiały przełącznikowe oparte na układach zawierających kobalt(II,III)-oktacyjanometalany(IV,V)" (2006-2007). Koordynatorzy: Dr Corine Mathoniere, Francja, Institut de Chimie de la Matiere Condensée de Bordeaux, Laboratoire des Sciences Moléculaires, Universite de Bordeaux-1 i Prof.dr hab.B.Sieklucka, WCh UJ.

SPUB 3081, środki finansowe na uczestnictwo w programie międzynarodowym "MAGMANet": "Podejście molekularne do nanomagnesów i materiałów wielofunkcyjnych" (2006-2009)

Międzynarodowa sieć doskonałości priorytetu 3. "Nanotechnologie i nanonauki, wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy, nowe procesy produkcyjne i urządzenia" Projekt "MAGMANet": "Podejście molekularne do nanomagnesów i materiałów wielofunkcyjnych" NMP3-CT-2005- 515767, Contract Number 515767. VI Program Ramowy UE, Kierownik projektu - Prof.Dante Gatteschi, University of Florence, Italy; (2005-2009); Koordynator lokalny: prof. dr hab. Barbara Sieklucka

Grant badawczy promotorski KBN, projekt badawczy nr 3 T09A 011 29 "Właściwości magnetyczne i strukturalne układów heterometalicznych opartych na centrach d- oraz f-elektronowych" (2005-01.01.2008)

Grant badawczy KBN, projekt badawczy nr 3 TO9A 151 26, "Wielordzeniowe materiały molekularne z mostkami cyjanowymi" (2004-2007)

Grant KBN 2P03B 111 24, projekt badawczy "Badania magnetyków molekularnych opartych na paramagnetycznych centrach kompleksów metali d-elektronowych" (2003-2006)

Grant "Polonium" w ramach polsko-francuskich działań zintegrowanych "Synthesis and Photomagnetic Properties of octacyanometallate (IV) (M=Mo, W) based systems" (2003-2004)