Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Robert Podgajny dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ

Wydział Chemii UJ,
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
e-mail: robert.podgajny@uj.edu.pl
WWW: http://www.znmm.chemia.uj.edu.pl

kierownik projektów NCN:
NanMagMol SONATA BIS 4 oraz ANION-π OPUS 8.

Chem Commun 2016 backcover CrystEngComm 2016 cover Okładka publikacji "Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters", Chem. Eur J., 2018, 24, 15533-15542. Back Cover of the manuscript "Bulky ligands shape the separation between the large spin carriers to condition field-induced slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2020, 49, 300.

 

 

 

 

 

Jedrzej Kobylarczyk, Emilia Kuzniak, Michal Liberka, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny, "Modular approach towards functional multimetallic coordination clusters", Coord. Chem. Revs. , 2020, DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213394. Link

Jedrzej Kobylarczyk, Michal Liberka, Piotr Konieczny, Stanisław Baran, Maciej Kubicki, Tomasz Korzeniak and Robert Podgajny, "Bulky ligands shape the separation between the large spin carriers to condition field-induced slow magnetic relaxation", Dalton Trans., 2020, 49, 300–311. DOI: 10.1039/c9dt03903a. Link

Michal Liberka, Jedrzej Kobylarczyk, Tadeusz Muzioł, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy and Robert Podgajny, "Heterotrimetallic synthetic approach in versatile functionalization of nanosized {MxCu13–xW7}3+ and {M1Cu8W6} (M = Co, Ni, Mn, Fe) metal-cyanide magnetic clusters", Inorg. Chem. Front., 2019, DOI: 10.1039/C9QI00898E. Link

Szymon Chorazy, Anna Małgorzata Majcher, Marcin Kozieł, Jedrzej Kobylarczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny "Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters" Chem. Eur J., 2018, 24, 15533-15542. DOI:10.1002/chem.201803443. Link

Jedrzej Kobylarczyk, Klaudia Augustyniak, Szymon Chorazy, Beata Nowicka, Dawid Pinkowicz, Marcin Kozieł, Tadeusz Muzioł and Robert Podgajny, "Cyanido-Bridged Clusters with Remote N-Oxide Groups for Branched Multimetallic Systems", Cryst. Growth Des., 2018 , 8, 4766–4776. DOI:10.1021/acs.cgd.8b00860. Link

Piotr Konieczny, Szymon Chorazy, Robert Pełka, Klaudia Bednarek, Tadeusz Wasiutyński, Stanisław Baran, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka, "Double Magnetic Relaxation and Magnetocaloric Effect in the {Mn9[W(CN)8]6(4,4'-dpds)4} Cluster-Based Network" , Inorg. Chem. 2017, 56, 7089-7098. Link

Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Jędrzej Kobylarczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny, "Modulation of FeII spin crossover effect in the pentadecanuclear {Fe9[M(CN)8]6} (M = Re, W) clusters by facial coordination of tridentate polyamine ligand”, Dalton Trans. 2017, 46, 8027-8036. Link

Szymon Chorazy, Michał Rams, Anna Hoczek, Bernard Czarnecki,Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi and Robert Podgajny, "Structural anisotropy of cyanido-bridged {CoII9WV6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier", Chem. Commun. , 2016, 52, 4772-4775. Link

Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Wojciech Nogas, Anna M. Majcher, Michał Rams, Marcin Kozieł, Ewa Juszyńska-Gałązka, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, and Robert Podgajny, "Tuning of charge transfer assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) molecular solid solution", J Am. Chem. Soc., 2016, 138, 1635-1646. Link

Szymon Chorazy, Anna Hoczek, Maciej Kubicki, Hiroko Tokoro, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka and Robert Podgajny "The solvent effect on the structural and magnetic features of bidentate ligand-capped {CoII9[WV(CN)8]6} Single-Molecule Magnets", CrystEngComm, 2016, 18, 1495-1504. LinkDotyczy:
Doktorantów i studentów II stopnia,
Kierunek: chemia, kierunki pokrewne;
Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.
Zaproszenie do udziału w realizacji projektu NCN SONATA BIS 4


[Tematyka]  [Infrastruktura]  [Wymagania]   [Kontakt]


Tematyka badawcza

Serdecznie zapraszam do udziału w realizacji projektu NCN SONATA BIS 4 (UMO-2014/14/E/ST5/00357) pt. "Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych". Tematyka badawcza wywodzi się z niezwykle popularnej obecnie dziedziny magnetyzmu molekularnego, czyli magnetochemii materiałów molekularnych opartych na cząsteczkach. Jednym z celów współczesnej magnetochemii jest uzyskanie i charakterystyka nowych materiałów zbudowanych z kompleksów wielordzeniowych w skali nanometrycznej w oparciu o cząsteczki/kompleksy paramagnetyczne. Taka konstrukcja pozwala na obserwacje szeregu ciekawych efektów opartych na wewnętrznej anizotropii kompleksów, lokalnym sprzężeniu magnetycznym, dalekozasięgowym sprzężeniu magnetycznym, jak również na możliwości odwracalnego przełączania stanów magnetycznych i modyfikacji charakterystyk magnetycznych przez czynniki zewnętrzne (temperatura, promieniowanie, ciśnienie, chemisorpcja).1
Fig 1.
W ramach realizacji projektu SONATA BIS zaplanowano szereg zadań badawczych mających na celu uzyskanie nowych wielometalicznych materiałów w oparciu o wielopoziomową funkcjonalizację 15-rdzeniowych cząsteczek {MaII9[MbV(CN)8]6Lx} (Ma = Mn, Fe, Co, Ni; Mb = W, Mo, Re; L - ligandy blokujące) (rys. 1a).2-9 Bazując na możliwości podstawiania różnych jonów w obrębie tego szkieletu koordynacyjnego zaplanowano syntezę nowych dwu- oraz trójmetalicznych kompleksów o różnej dystrybucji gęstości spinowej, od diamagnetyków do cząsteczek wysokospinowych (rys. 1b). W dalszej części zaproponowano badania nad zewnętrzną rozbudową szkieletów 15-rdzeniowych w kierunku supercząsteczek o charakterze rozgałęzionym, z udziałem kompleksów lantanowców o zróżnicowanej anizotropii wewnętrznej. W charakterze łączników przewiduje się zastosowanie szeregu dwufunkcyjnych ligandów mostkujących, umożliwiających selektywne wiązanie jonów 3d i 4f (rys. 1c). Wartością dodaną może się okazać nowa oryginalna organizacja strukturalna kompleksów Ln3+ w otoczeniu cząsteczek piętnastordzeniowych. Oczekuje się, że efektem badań będą nowe materiały oparte o kompleksy Ln3+: pojedyncze cząsteczki magnetyczne (single molecule magnets SMM) wykazujące powolną relaksację magnetyczną10 oraz niskotemperaturowe chłodziwa magnetyczne (magneto-coolers) wykazujące wysoką ujemną entropię rozmagnesowania (w warunkach izotermicznych) oraz spadek temperatury układu (w warunkach adiabatycznych).11 Planuje się także poszukiwania materiałów wykazujących odwracalne strukturalno-spinowe przemiany fazowe.
Dosyć dobrze określony horyzont aplikacyjny określany jest przez światowe pionierskie badania nad wielopoziomową kontrolą charakterystyk magnetycznych i optycznych12 jak również nad zastosowaniem pojedynczych cząsteczek w charakterze modyfikatorów charakterystyk napięcie-natężenie w modelowych układach nano-tranzystorowych.13

Literatura

 1. B. Sieklucka, B. Nowicka et al. Coord.Chem.Revs., 2012, 256, 1946-1971 (+cytowania)
 2. R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des., 2008, 8, 3817.
 3. R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des. 2010, 10, 4693-4696.
 4. R. Podgajny, B. Sieklucka et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 896-900.
 5. R. Podgajny et al. Cryst.Growth Des., 2013, 13, 3036-3045.
 6. R. Podgajny et al. Chem. Commun. , 2014, 49, 6731-6733.
 7. R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des. 2015, 15, 3573-3581.
 8. B. Sieklucka et al. Inorg. Chem. Front., 2015, 2, 10-27.
 9. S. Chorąży S. Ohkoshi et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 5093-5097.
 10. R. Layfield et al. Chem Rev. 2013, 113, 5110-5148
 11. R. Sessoli, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 43-45.
 12. S. Ohkoshi Nat. Photonics 2014, 8, 65-71.
 13. W. Wernsdorfer, ACSNano 2015, 10.1021/acsnano.5b01056.

Infrastruktura badawcza

Uczestnikom projektu zapewniamy szeroki dostęp do zaplecza badawczego - dobrze wyposażonego laboratorium chemicznego oraz infrastruktury i aparatury naukowej:
 • komory rękawicowe i linie próżniowo-azotowe;
 • magnetometr MPMS-3 Evercool, Quant. Des. - najnowszy model;
 • dyfraktometry monokrystaliczne;
 • dyfraktometry proszkowe;
 • urządzenia analityczne CNHS, TGA QMS, DSC;
 • spektrometry UV-VIS, IR, EPR, NMR, spektrometry masowe, mikroskop SEM EDS i inne;
 • magnetometry SQUID, zestaw PPMS, spektrometr Moessbauera 57Fe i inne (dogodny dostęp do urządzeń istniejących w krakowskim ośrodkach badawczych (WFAIS UJ, IFJ PAN, AGH).
 • współpraca naukowa w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej (metody DFT, metody ab initio).

Informacje o projekcie:

Typ konkursu NCN: SONATA BIS - ST5
Kierownik projektu: dr hab. Robert Podgajny
Miejsce realizacji: Wydział Chemii UJ w Krakowie
Okres realizacji: 4 lata, czerwiec 2015 - maj 2019
Budżet całkowity: 1 593 668 zł
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta, student stypendysta
Stypendia: 2000 zł/mies. studenci III stopnia (doktoranci), 1000 zł/mies. - studenci II stopnia; w czasie zima 2015/16 - wiosna 2019, na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia za porozumieniem stron, włączając przejście na stanowisko doktorant stypendysta, po spełnieniu warunku uzyskania wpisu na studia doktoranckie.
 

Wymagania podstawowe:

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: (a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, (b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich albo (c) jest doktorantem.
 
Studenci II stopnia Doktoranci
Ukończone studia licencjackie na kierunku chemia (preferowane) lub na kierunkach pokrewnych (nauki o materiałach, ochrona środowiska, fizyka). Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia
Ukończone kursy podstawowe w zakresie chemii nieorganicznej (preferowane z chemią koordynacyjną), chemii fizycznej, chemii organicznej, krystalografii. Ukończone kursy zaawansowane w ramach paneli związanych z syntezą i charakterystyką kompleksów lub połączeń wielordzeniowych, preferowane osoby z doświadczeniem w magnetochemii, krystalografii, jak również w syntezie organicznej
 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 oraz umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową.
 • Podstawowa znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy prezentacja ustna, poster): Microsoft Word, Powerpoint, Excel jak również Origin, ChemSketch, CorelDraw, Mercury (i inne programy do wizualizacji struktury krystalicznej) i inne.
 • Mile widziana znajomość zagadnień oraz umiejętności praktycznych z zakresu krystalografii, magnetochemii, jak również syntezy organicznej oraz technik obliczeniowych w zakresie chemii kwantowej
 • Motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą, zaradność.
 • Gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności.
 • Gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi
 • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 • Wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich (studenci) lub studiów magisterskich (doktoranci).
 • W związku ze specyfiką konkursu należy również przedłożyć listę dotychczasowego dorobku naukowego, nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt. "Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych" student/doktorant stypendysta będzie zobowiązany do:
 • Przygotowywania i wykonywania syntez chemicznych,
 • Podstawowej charakterystyki uzyskanych połączeń,
 • Indywidualnych poszukiwań literaturowych,
 • Czynnego udziału w przygotowywaniu artykułów i prezentacji naukowych,
 • Czynnego udziału w konferencjach naukowych,
 • Czynnego udziału w seminariach zespołowych.
Typ konkursu NCN: SONATA BIS - ST
Termin składania ofert: zostanie podany w oficjalnym ogłoszeniu na stronie NCN
Forma składania ofert: pocztą

Kontakt

Zgłoszenia proszę kierować poczta tradycyjną na adres:
 

dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ
Wydział Chemii UJ,
Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
 

najlepiej po uprzednim kontakcie na adres e-mail:
robert.podgajny@uj.edu.pl