Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości
spektroskopowe i optyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości spektroskopowe i optyczne

Spektrofotometr UV-vis-NIR w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis-NIR Shimadzu UV-3600i Plus z potrójnym systemem detektorów (fotopowielacz UV-Vis, fotodioda InGaAs i PbS NIR) służy do badania widm elektronowych roztworów w zakresie 200-3300 nm oraz ciał stałych w zakresie od 200-2600 nm. Spektrofotometr jest wyposażony w sferę całkującą o średnicy 60 mm ze zmiennym kątem padania (0°/8°) do pomiarów w warunkach otoczenia oraz przystawkę temperaturowo-próżniową Praying Mantis (PM) do pomiarów odbiciowych w zakresie 200-2400 nm, w zakresie temperatur od -150°C do 600°C oraz w zakresie ciśnień od 10–6 torr do 1 ktorr. Przystawka PM oferuje również możliwość pomiarów widm w atmosferze par rozpuszczalników organicznych.

Kontakt:
prof. dr hab. Robert Podgajny (robert.podgajny@uj.edu.pl);
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

Spektrofluorymetr FS5 w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Spektrofluorymetr UV-vis-NIR FS-5 firmy Edinburgh Instruments do badania właściwości fotoluminescencyjnych próbek ciekłych i stałych. Spektrofoluorymetr wyposażony jest w lampę ksenonową 150 W oraz detektory: emisji (fotopowielacz; detekcja w zakresie 250-900 nm), referencyjny i transmisji. Ponadto wyposażony jest w moduł MCS (czasy życia fosforescencji) z pulsacyjną lampą ksenonową 5 W, moduł TCSPC (czas życia fluorescencji) z zestawem zewnętrznych impulsowych diód LED, sferę integrującą do wyznaczania absolutnej wydajności kwantowej, przystawkę temperaturową do pomiarów wysokotemperaturowych (RT-500 K), optyczne naczynie Dewara do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu (77 K), oraz komorę do kontroli wilgotności (0-95% RH) sprzężoną z generatorem wilgotności. Spektofluorymetr jest przystosowany do współpracy z kriostatem optycznym CS204-FMX-1SS firmy ARS, co pozwala na rejestrację widm wzbudzenia i emisji oraz wyznaczanie czasów życia w zakresie temperatur 4-370 K. Sfera integrująca oraz kriostat wyposażone są ponadto w zestaw do pomiarów elektroluminescencji i fotoluminescencji w polu elektrycznym przy zastosowaniu zewnętrznego miernika źródła. Spektrofluorymetr wyposażony w optyczną celę ciśnieniową do pomiarów fotoluminescencyjnych, w tym temperaturowych, w funkcji przyłożonego ciśnienia hydrostatycznego. Aparat został również przystosowany do współpracy z grawimetrycznym analizatorem sorpcji par SMS DVS Resolution, co stanowi unikatowy układ pomiarowy pozwalający na jednoczesne pomiary sporpcji par rozpuczalników i właściwości lumienscencyjne materiałów.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ (simon.chorazy@uj.edu.pl)

Mikroskop FTIR w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Mikroskopowy spektrometr FTIR Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10 służy do pomiaru widm oscylacyjnych w zakresie podczerwieni (675-4000 cm-1) oraz przestrzenno-rozdzielczej analizy fazowej IR z możliwością mapowania obiektów z rozdzielczością nawet do 10x10 µm2. Taka konfiguracja pozwala na charakterystykę pojedynczych kryształów, ich zrostów, jak również próbek biologicznych i próbek pochodzących z powierzchni budowlanych, w tym próbek o znaczeniu historyczno-muzealnym. Mikroskop jest wyposażony w celę do pomiarów niskotemperaturowych Linkam THMS350V, która umożliwia pomiary temperaturowe w zakresie 77-600 K

Kontakt:
prof. dr hab. Robert Podgajny (robert.podgajny@uj.edu.pl),
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)